zaloguj się   |   załóż konto   |   mapa strony   |

Regulamin Wewnętrzny StowarzyszeniaI. Członkostwo w Stowarzyszeniu

Członkiem Stowarzyszenia może być osoba, która ukończyła 18 rok życia i jest:

 1. osobą niepełnosprawną z posiadanym orzeczeniem o niepełnosprawności wydanym przez powiatowy zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności
 2. osobą zdrową, ale jej członkostwo w Stowarzyszeniu jest równoznaczne z przyjęciem obowiązków wolontariuszaII. Przyjęcie lub nieprzyjęcie do Stowarzyszenia nastąpi :

 1. po krótkiej rozmowie z osobą z Zarządu ( prezes lub ks. P. Kosmala)
 2. dokładnym wypełnieniu deklaracji (deklarację składa osoba zainteresowana)
 3. dostarczeniu orzeczenia o niepełnosprawności wydanego przez powiatowy zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności ( pierwszeństwo w przyjęciu do Stowarzyszenia mają osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności).
 4. zatwierdzeniu przez Zarząd na najbliższym posiedzeniu
 5. opłaceniu składki na bieżący rok
 6. członkiem Stowarzyszenia nie będzie osoba , która wcześniej została skreślona z listy
 7. w danym roku ilość osób przyjętych do Stowarzyszenia nie przekroczy liczby 20, chyba że będzie to określone osobnym zarządzeniemIII. Osoba będąca członkiem Stowarzyszenia:

 • regularnie opłaca składki – za bieżący rok do końca I kwartału tj. do 31 marca danego roku
 • zachowuje się odpowiedzialnie i świadomie
 • działa zgodnie z zasadami obowiązującymi w Stowarzyszeniu
 • bierze czynny udział w pracach Stowarzyszenia
 • szanuje innych , jest tolerancyjna i uważna na potrzeby innych
 • nie przekracza norm społecznych
 • nie powinna szkodzić zarówno sobie jak i innymIV. Zapisy na wycieczki, imprezy, turnusy

 1. jeżeli liczba osób zapisujących się na wycieczkę, imprezę, turnus ( przy ograniczonej liczbie miejsc) przekroczy ilość miejsc to o zakwalifikowaniu decyduje nie kolejność zapisu, ale stopień niepełnosprawności, częstość korzystania z rożnego rodzaju imprez i zaangażowanie w pracę Stowarzyszenia
 2. na daną imprezę nie będą zapisywane osoby, których nie ma w trakcie zapisu
 3. udział osób pełnosprawnych w w/w imprezach jest równoznaczny z przyjęciem obowiązków wolontariusza
 4. osoby z II i III grupą niepełnosprawności będą miały obowiązek pomocy, w miarę swoich możliwości, innym osobom- uczestnikom w/w imprez
 5. o ewentualnych obowiązkach osób wymienionych w pkt. 3 i 4 poinformuje organizator danej imprezy
 6. udział w wycieczkach i turnusach wakacyjnych przysługuje osobom, które są członkiem stowarzyszenia przynajmniej jeden rok .
 7. spóźnienia lub nie stawienie się na miejsce zbiórki będzie skutkowało zakazem udziału w wycieczkach, imprezach i turnusach przez okres jednego roku
 8. jeżeli osoba będzie rezygnowała z wycieczki, imprezy lub turnusu, który pociąga za sobą skutki finansowe, 5 dni przed jego rozpoczęciem, nie będzie miała zwracanych kosztów danej imprezy
 9. wpłata i zapisy na wszelkie imprezy będą dokonywane we wskazanych terminach
 10. podczas wszystkich imprez obowiązują regulaminy i zasady postępowania wcześniej przedstawioneV. Skreślenie z listy członków Stowarzyszenia następuje w wyniku:

 1. niepłacenia składek członkowskich w określonym terminie
 2. naruszenia obowiązków członków stowarzyszenia pomimo dwukrotnego upomnienia ustnego