Statut

Katolickiego Stowarzyszenia Niepełnosprawnych

Archidiecezji Łódzkiej

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§1

Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Archidiecezji Łódzkiej, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na terenie Archidiecezji Łódzkiej i może używać skróconej nazwy KSN  AŁ.

§2

Siedzibą Stowarzyszenia jest Łódź, a terenem działania Archidiecezja Łódzka.

§3

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.

§4

Opiekę duchową nad Stowarzyszeniem sprawują księża asystenci, mianowani przez Ordynariusza Archidiecezji Łódzkiej. Czuwają oni nad zgodnością działalności Stowarzyszenia z nauczaniem Kościoła Katolickiego.

§5

Stowarzyszenie może używać odznaki, legitymacji członkowskich oraz pieczęci.

Rozdział II

Cele i sposoby działania

§6

Celem Stowarzyszenia jest :

1.     kształtowanie dojrzałych postaw chrześcijańskich w duchu wartości Ewangelii, zgodnie z zasadami katolickiej nauki społecznej.

2.     szerzenie idei integracji osób niepełnosprawnych ze zdrowymi.

3.     zapewnienie wszechstronnej pomocy osobom niepełnosprawnym, w tym również osobom, których niepełnosprawność powstała wskutek wypadków komunikacyjnych, ich rodzinom i opiekunom.

4.     prowadzenie działalności charytatywnej.

§7

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez :

1.reprezentowanie interesów osób niepełnosprawnych wobec władz publicznych.

2.organizowanie rekolekcji, pielgrzymek, spotkań dyskusyjnych, prelekcji, seminariów zgrupowań formacyjnych.

3.niesienie pomocy moralnej, materialnej i prawnej osobom niepełnosprawnym.

4.    organizowanie obozów, wycieczek i turnusów rehabilitacyjnych.

5.    organizowanie imprez kulturalno-rozrywkowych i rekreacyjnych.

6.    prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej i innych placówek pomocy i rehabilitacji.

7.    prowadzenie działalności gospodarczej.

8.    współprace z krajowymi i zagranicznymi organizacjami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych, których Stowarzyszenie może być członkiem.

§8

Stowarzyszenie realizuje swoje cele zgodnie z podstawowymi interesami Rzeczpospolitej Polskiej oraz zgodnie z obowiązującym prawem, a zwłaszcza z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z dn. 24 kwietnia 2003 r.

Rozdział III

Członkowie Stowarzyszenia

ich prawa i obowiązki

§9

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na :

1.     członków zwyczajnych

2.    członków wspierających

3.    członków honorowych

§10

1.     Stowarzyszenie zrzesza osoby fizyczne, sprawne i niepełnosprawne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, będące katolikami, które mogą jednocześnie należeć do innych organizacji.

2.     Członek stowarzyszenia nie posiadający pełnej zdolności do czynności prawnej z powodu głębszego upośledzenia umysłowego, reprezentowany jest przez przedstawicieli ustawowych.

3.     Członkami Stowarzyszenia mogą być małoletni na zasadach określonych w art. 3 ust. 2 i 3 Prawa o Stowarzyszeniach.

§11

Członkami wspierającymi mogą być organizacje, instytucje i zakłady posiadające osobowość prawną oraz osoby fizyczne, które zadeklarowały na rzecz Stowarzyszenia pomoc finansową lub rzeczową.

Członkowie wspierający będący osobami prawnymi działają w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.

Członków wspierających przyjmuje do Stowarzyszenia w drodze uchwały Zarząd.

§12

Członków zwyczajnych przyjmuje do Stowarzyszenia w drodze uchwały Zarząd na podstawie pisemnej deklaracji kandydata poręczonej przez dwie osoby wprowadzające, będące członkami Stowarzyszenia lub przez proboszcza parafii, do której należy kandydat

§13

Członkiem honorowym może być osoba, która wniosła wybitny wkład w rozwój idei Stowarzyszenia.

Nadanie godności członka honorowego następuje poprzez Walne Zebranie Członków, na wniosek Zarządu .

§14

Członek zwyczajny posiada :

1.     czynne i bierne prawo wyborcze.

2.    prawo do udziału w spotkaniach, imprezach i innych działaniach wynikających z realizacji celów Stowarzyszenia.

3.    prawo do korzystania z pomocy Stowarzyszenia.

4.    prawo do występowania z wnioskami i postulatami do władz i organów Stowarzyszenia.

§15

       Członkowie Stowarzyszenia zobowiązani są do :

1.     przestrzegania postanowień Statutu Stowarzyszenia oraz uchwał jego władz i organów.

2.     brania czynnego udziału w pracach Stowarzyszenia.

3.    postępowania zgodnie z zasadami katolickiej nauki społecznej.

4.     regularnego płacenia składek członkowskich.

§16

      1 . Członek wspierający i honorowy korzysta ze wszystkich praw członka zwyczajnego z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego.

      2.  Członek wspierający jest obowiązany do regularnego wywiązywania się z deklarowanych świadczeń oraz przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz stowarzyszenia.

     3.  Członek honorowy zwolniony jest z opłacania składek członkowskich.

§17

Członkostwo Stowarzyszenia ustaje na skutek :

1.     dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia zgłoszonej na piśmie Zarządowi po uprzednim uregulowaniu zobowiązań wobec Stowarzyszenia.

2.     skreślenia z listy członków Stowarzyszenia z powodu niepłacenia składek przez okres 1 roku.

3.     wykluczenia przez Zarząd.

4.     członkowi wykluczonemu przysługuje prawo odwołania się od decyzji o wykluczeniu. Odwołanie rozpatrywane jest na najbliższym posiedzeniu Zgromadzenia Ogólnego.

Rozdział IV

Struktura organizacyjna Stowarzyszenia

§18

Władzami Stowarzyszenia są:

1.     Zgromadzenie Ogólne

2.     Zarząd

3.     Komisja Rewizyjna

§19

1.     Kadencja wszystkich władz Stowarzyszenia trwa 3 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym.

2.     W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej stowarzyszenia w trakcie kadencji, skład osobowy tych władz uzupełniany jest w drodze kooptacji – nie więcej niż 1/3 składu. W pozostałych przypadkach przeprowadzane są wybory uzupełniające.

§20

Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Zgromadzenie Ogólne. W skład Zgromadzenia Ogólnego wchodzą członkowie zwyczajni Stowarzyszenia.

§21

Posiedzenia Zgromadzenia Ogólnego zwołuje Zarząd. Posiedzenia mogą być zwyczajne i nadzwyczajne.

§22

Zwyczajne Zgromadzenie Ogólne jest zwoływane przez Zarząd Stowarzyszenia raz w roku jako zgromadzenie sprawozdawcze, a co trzy lata jako sprawozdawczo-wyborcze.

§23

Nadzwyczajne posiedzenie Zgromadzenia Ogólnego może być zwoływane:

1.     z inicjatywy Zarządu

2.     na żądanie Komisji Rewizyjnej

3.     na umotywowane żądanie co najmniej 1/4 liczby członków zwyczajnych

§24

      Nadzwyczajne zebranie Zgromadzenia Ogólnego winno być zwoływane nie później niż w ciągu 30 dni od daty złożenia wniosku Zarządowi o jego zwołanie.

§25

      Do kompetencji Zgromadzenia Ogólnego należy:

1.     uchwalanie głównych kierunków działania Stowarzyszenia

2.     uchwalenie Statutu i jego zmian

3.     wybór i odwoływanie członków władz Stowarzyszenia

4.     uchwalanie budżetu

5.     rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia

6.     rozpatrywanie wniosków i propozycji zgłoszonych przez organy władzy oraz członków Stowarzyszenia

7.     nadawanie członkostwa honorowego Stowarzyszenia

8.     ustalenie wysokości składek członkowskich oraz upoważnienie Zarządu do ich zmiany w czasie kadencji władz

9.     rozpatrywanie odwołań od decyzji zarządu o wykluczeniu ze Stowarzyszenia albo zawieszenie w prawach członkowskich

10.    podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przejęciu jego majątku

§26

1.     W sprawach personalnych Zgromadzenie Ogólne podejmuje uchwały w głosowaniu tajnym, w pozostałych w głosowaniu jawnym.

2.     Uchwały Zgromadzenia Ogólnego zapadają zwykła większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania z wyjątkiem sytuacji z art. 36 statutu.

3.     Wyboru Prezesa dokonuje Zgromadzenie Ogólne w głosowaniu tajnym. Prezesem Stowarzyszenia zostaje kandydat, który w wyniku głosowania uzyskał największą liczbę głosów, nie mniej jednak niż 50 % głosów ważnych.

§27

        W przypadku braku quorum Zarząd Stowarzyszenia wyznacza drugi termin zebrania. Quorum nie obowiązuje w takim wypadku. Uchwały Zgromadzenia Ogólnego zapadają zwykłą większością głosów.

§28

1.     Zarząd kieruje bieżącą działalnością Stowarzyszenia i reprezentuje je na zewnątrz.

2.     Zarząd składa się z 3-6 członków wybranych przez Zgromadzenie Ogólne.

3.     Zarząd konstytuuje się z grona członków wybranych przez Zgromadzenie Ogólne. W skład Zarządu wchodzą: prezes, wiceprezes, sekretarz i skarbnik. W skład Zarządu wchodzi także asystent kościelny mianowany przez Ordynariusza Archidiecezji Łódzkiej. W przypadku, gdy w skład Zarządu wchodzi tylko trzech członków nie powołuje się wiceprezesa.

§29

1.     Posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia odbywają się w miarę potrzeb, ale nie rzadziej niż raz na trzy miesiące.

2.     Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy składu Zarządu.

§30

Do kompetencji Zarządu należy:

1.     realizacja celów Stowarzyszenia oraz uchwał Zgromadzenia Ogólnego

2.     kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia

3.     reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu

4.     zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia

5.     zaciąganie zobowiązań, zawieranie umów oraz udzielanie wszelkiego rodzaju pełnomocnictw w imieniu Stowarzyszenia

6.     podejmowanie decyzji w sprawach nabycia lub zbycia majątku nieruchomego i ruchomego

7.     organizowanie i prowadzenie działalności gospodarczej

8.     podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich ( przyjmowanie, wykluczanie )

9.     prowadzenie dokumentacji członkowskiej

10.    składanie sprawozdań ze swej działalności Zgromadzeniu Ogólnemu

11.    podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia Stowarzyszenia do stowarzyszeń krajowych i zagranicznych

12.    zwoływanie zwyczajnych i nadzwyczajnych Zgromadzeń Ogólnych

§31

1.     Komisja Rewizyjna jest władzą Stowarzyszenia powołaną do sprawowania kontroli nad jego działalnością

2.     Składa się z 3 członków wybranych na Zgromadzeniu Ogólnym

3.     Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia oraz nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej

§32

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:

1.     kontrola działalności Stowarzyszenia przynajmniej raz w roku

2.    występowanie do Zarządu Stowarzyszenia z wnioskami i zaleceniami pokontrolnymi

3.    składanie sprawozdań ze swojej działalności na Zgromadzeniu Ogólnym i stawianie wniosku o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia

4.    Komisja Rewizyjna podejmuje uchwały zwykłą większością głosów przy obecności całego składu.

Rozdział V

Fundusze i majątek Stowarzyszenia

§33

Stowarzyszenie ma prawo posiadania, nabywania i zbywania majątku ruchomego i nieruchomego, praw rzeczowych, otwierania kont bankowych.

§34

1)  Źródłami powstawania majątku Stowarzyszenia są :

a)  składki członkowskie

b)  spadki, darowizny

c)  dochody z działalności statutowej i gospodarczej

d)  dochody z majątku ruchomego i nieruchomego

e)  dotacje

f)   subwencje

2)  Środki pieniężne niezależnie od źródeł ich pochodzenia, mogą być przechowywane  wyłącznie na koncie Stowarzyszenia.

§35

Wszelkie dokumenty wiążące Stowarzyszenie pod względem finansowym i majątkowym podpisuje Prezes i jeden z członków Zarządu Stowarzyszenia.

Rozdział VI

Postanowienia końcowe

§36

Z chwilą zarejestrowania Stowarzyszenia, członkowie założyciele stają się członkami zwyczajnymi.

§37

Zmiany statutu i rozwiązanie się stowarzyszenia może nastąpić na podstawie uchwały podjętej bezwzględną większością głosów przy obecności ¾ członków stowarzyszenia.

§38

W przypadku podjęcia uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia, majątek Stowarzyszenia przechodzi na cele statutowe do dyspozycji kościelnej osoby prawnej wskazanej przez Ordynariusza Archidiecezji Łódzkiej.